Strafrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafwaardig wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten). De bestraffing staat voorop. Daarin onderscheidt het zich van het aansprakelijkheidsrecht (als onderdeel van het civiele recht of burgerlijk recht). In dat recht staat de vergoeding van de aangerichte schade centraal. Het slachtoffer speelt in het strafrecht dan ook een bescheiden rol, al is die rol in het laatste decennium wat groter geworden. Strafrecht valt uiteen in het materiële strafrecht (de beschrijving van strafbare feiten en straffen) en het formele strafrecht of het strafprocesrecht (het geheel van procedurele spelregels volgens welke het materiële strafrecht wordt toegepast). In het strafrecht zijn de regels vastgelegd waaraan burgers zich moeten houden. Houdt iemand zich niet aan deze regels, dan pleegt hij een strafbaar feit en kunnen er straffen en/of maatregelen volgen. Er zijn twee soorten strafbare feiten:

  • Overtredingen
  • Misdrijven
  • Overtredingen zijn relatief lichte vergrijpen, misdrijven zijn ernstigere feiten. Alle strafbare feiten staan in wetten, bijvoorbeeld in het Wetboek van Strafrecht, de Opiumwet en de Wegenverkeerswet. Van een strafbaar feit is sprake als de gedraging valt onder de bestanddelen van de delictsomschrijving, het gedrag wederrechtelijk (in strijd met het recht) is en de dader enige vorm van schuld heeft. Als de termen schuld of wederrechtelijkheid letterlijk in de delictsomschrijving (de omschrijving van het strafbare feit) staan, noemen we dit bestanddelen. Staan de termen wederrechtelijkheid en schuld niet letterlijk in de delictsomschrijving, dan noemen we dit elementen. Indien u een juridisch probleem of een juridische vraag heeft, kunt u die altijd in een gratis adviesgesprek aan een van de advocaten van Van Oppen Advocatuur voorleggen. In het gratis adviesgesprek zullen wij kort uw zaak bespreken en waar mogelijk een eerste advies geven. U weet dan meteen wat u in uw situatie kunt doen en of u inderdaad de hulp van een van onze advocaten nodig heeft. Indien u de bijstand van een van onze advocaten nodig heeft, zal in het gratis adviesgesprek ook worden verteld wat wij voor u kunnen betekenen en waaruit onze juridische bijstand zal bestaan.