Contractenrecht

Een verbintenis is het gevolg van een eenzijdige of tweezijdige rechtshandeling of van een feitelijke handeling (zoals een onrechtmatige daad) tussen personen. Deze personen kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn. Het klassieke verbintenissenrecht is in Nederland en in België geregeld in het Burgerlijk Wetboek. Het kan gaan om een verbintenis uit de wet, een verbintenis uit overeenkomst of een natuurlijke verbintenis. Tot de verbintenissen uit de wet behoren die welke voortvloeien uit een onrechtmatige daad. Voorbeelden van overeenkomsten zijn: , huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst.

  • Koopovereenkomst
  • Huurovereenkomst
  • Arbeidsovereenkomst
  • Leningovereenkomst
  • Andere overeenkomsten
  • Uiteraard is het de bedoeling dat afspraken nagekomen worden. Helaas gebeurt het maar al te vaak dat een van de partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Nakoming van een verbintenis kan door elk van de partijen in rechte worden afgedwongen door middel van een procedure. Op vordering van een partij kan de rechter de andere partij veroordelen tot nakoming van de verbintenis. Een dergelijke veroordeling levert een executoriale titel op, waarmee de gerechtigde zijn recht ook daadwerkelijk kan verwezenlijken lit.