Wetgeving advocatuur en klachtenregeling Van Oppen advocatuur

Van Oppen advocatuur streven ernaar uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Bij de Nederlandse Orde van advocaten kunt u de link naar de wet- en regelgeving voor de advocatuur en over de Nederlandse Orde van Advocaten vinden. Voor het geval u desondanks ontevreden bent over bepaalde onderdelen van de dienstverlening, en overleg hierover met de betreffende advocaat naar uw mening onvoldoende uitkomst heeft geboden, dan kunt u een officiële klacht bij Van Oppen advocatuur indienen. Uw brief moet worden geadresseerd aan “De klachtencoöordinator van Van Oppen advocatuur”.

Een klacht kan betrekking hebben op het gedrag van de advocaat, de kwaliteit van het geleverde werk of de hoogte van de factuur. Uw klacht wordt in behandeling genomen door onze klachtencoördinatoren, mr. Carol van Oppen. Hij zal uw klacht als volgt behandelen. Binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht zult u schriftelijk door de klachtencoördinator worden geïnformeerd dat de klacht in behandeling is genomen en dat er naar wordt gestreefd uiterlijk binnen 4 weken na verzending van de schriftelijke bevestiging inhoudelijk te reageren. De klacht zal inhoudelijk worden besproken met de behandelend advocaat en/of verantwoordelijke partner. Ook hiervan zal in de schriftelijke bevestiging melding worden gemaakt. Indien daartoe aanleiding bestaat kan de klachtencoördinator nadere informatie inwinnen bij de cliënt en die vervolgens bespreken met de behandelend advocaat en/of verantwoordelijke partner.

Indien u na de schriftelijke inhoudelijke reactie van de klachtencoördinator de klacht handhaaft, kan de klachtencoördinator besluiten wederom inhoudelijk en binnen een redelijke termijn te reageren dan wel, afhankelijk van de aard van u klacht, u te verwijzen naar de Deken van de Orde van Advocaten te Amsterdam. Indien uw klacht de hoogte van onze factuur betreft, dan zal de klachtencoördinator in dit stadium van de klachtenprocedure de verantwoordelijke partner adviseren de factuur te laten begroten bij de Orde van Advocaten volgens de bij deze Orde geldende procedure.

Van Oppen advocatuur zijn verplicht verzekerd tegen het risico van schade ten gevolge van beroepsfouten. De aansprakelijkheid van de betreffende opdrachtnemer is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor uitkering in aanmerking komt.